Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy "Regulamin serwisu " określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie "Zaleski Nieruchomości",

II. DEFINICJE
Użyte w "Regulaminie serwisu" sformułowania oznaczają:

• Zaleski Nieruchomości - firmę Biuro Nieruchomości Zaleski z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 99/101, REGON: 191484640, NIP 583-248-47-03, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu www.zaleski.pl, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
• Serwis - serwis www.zaleski.pl.
• Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Regulaminie serwisu", materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu.
• Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
• Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.

2. Zaleski Nieruchomości zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 8.0,
- Firefox od 3.0,
- Chrome od 10.0,
- Opera od 10.0.

Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA BIURA NIERUCHOMOŚCI ZALESKI
Zaleski Nieruchomości zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego "Regulaminu serwisu." oraz z dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Biuro Nieruchomości Zaleski oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Biuro Nieruchomości Zaleski nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

3. Biuro Nieruchomości Zaleski nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biuro Nieruchomości Zaleski. Dane mogą być udostępnione podmiotom powiązanym.

4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres kontakt@zaleski.pl., wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

7. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.

8. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@zaleski.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

9. Przeglądarki internetowe mają możliwość przechowywania plików cookies, dzięki którym Administrator może gromadzić statystyki na temat sesji Użytkowników odwiedzających serwis, co pozwala na jego lepsze dopasowanie do potrzeb użytkownika. Dane, które Administrator gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

Serwis www.zaleski.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu, tworzenia statystyk odwiedzin i utrzymania sesji oraz wyświetlania reklam displayowych w systemie remarketingowym Google Adwards. Reklamy są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym firmę Google. Administrator serwisu oraz dostawcy zewnętrzni, w tym firma Google, korzystają z własnych plików cookie i plików cookie firm zewnętrznych do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w witrynie wwwy.zaleski.pl. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam oraz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby uniemożliwić stosowanie plików cookie lub by były automatycznie wymazywane po zakończeniu wizyty na stronie serwisu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Biura Nieruchomości Zaleski oraz na adres e-mail: kontakt@zaleski.pl.

5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@zaleski.pl.

6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Biuro Nieruchomości Zaleski zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.