Działka - Banino, Makowa

Uwaga! Mapa wskazuje ulicę, a nie lokalizację nieruchomości
Karolina Leśniewska

karolina.l@zaleski.pl
516 147 147


W Biurze Nieruchomości Zaleski od 2002 roku.

Powierzchnia: 1410.00 m2
Cena: 410 000 PLN
  • Opis nieruchomości

  • Atrakcyjna działka budowlana, w kształcie prostokąta, wymiary w przybliżeniu 55,5mx25m. Media w granicy działki (prąd, woda, gaz). Teren płaski, w kształcie prostokąta, przylegający z jednej strony do ulicy Lotnicznej (droga asfaltowa), z drugiej do drogi osiedlowej ul. Makowa.Teren objety planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; a) dopuszcza się występowanie na terenie działki samodzielnie jednej z funkcji, b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w 18 uchwały, c) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek na zasadach określonych w 13 ust. 3 uchwały, d) wyklucza się lokalizację warsztatów związanych z naprawami samochodów, stolarskich, ślusarskich itp e) na terenach: B.20-MN,U, B.21-MN,U, B.22-MN,U, B.23-MN,U, B.24-MN,U, B.25-MN,U, B.28-MN,U wyklucza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2 f) dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą; g) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu typu plac zabaw, siłownia na powietrzu itp. 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: a) nieprzekraczalna linia zabudowy: - w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi publicznej oznaczonej jako KDZ, - w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych jako KDL, KDD, dróg wewnętrznych oznaczonych jako KDW, ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych jako KDX i ciągów pieszych oznaczonych jako KX, - od gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi, b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej, c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,80, d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej, e) forma zabudowy: - dla zabudowy usługowej: dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali użytkowych w budynkach o funkcji mieszkaniowej, wbudowanych lub zespolonych z budynkiem mieszkalnym, - dla zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca lub bliźniacza, f) dla wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako B.23/1, B.27/1, B.27/2 oraz B.28/1 dopuszcza się dodatkowo zabudowę mieszkaniową w formie budynków szeregowych. g) dla zabudowy bliźniaczej ustala się następujące zasady: - dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie dwa segmenty ze sobą graniczące, - odległość między budynkami w zabudowie bliźniaczej składającymi się z dwóch segmentów nie może być mniejsza niż 10 m; h) dla zabudowy szeregowej ustala się następujące zasady: - dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie cztery segmenty w szeregu, - odległość między zespołami zabudowy szeregowej nie może być mniejsza niż 10 m; i) wysokość zabudowy: - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkalno-usługowej: nie więcej niż 10,00 m (do 2 kondygnacji nadziemnych), - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,00 m, j) poziom posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m mierzony od średniej rzędnej terenu wokół budynku, k) szerokość elewacji frontowej: - dla budynku w zabudowie wolnostojącej nie więcej niż 22 m, - dla budynku w zabudowie bliźniaczej, dla jednego segmentu nie więcej niż 11 m, - dla budynku w zabudowie szeregowej, dla jednego segmentu nie więcej niż 5,5 m, l) geometria i pokrycie dachu: - dach dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kącie nachylenia głównej połaci dachowej od 25o do 45o, dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny i wykusze; dla budynków gospodarczych, garażowych i wiat dopuszcza się dachy płaskie i kącie nachylenia od 10o do 45o, - dla budynków o wyłącznej funkcji usługowej dopuszcza się dachy płaskie, - dopuszcza się zachowanie i remont dachów o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu istniejących w dniu uchwalenia planu, - dla zabudowy wolnostojącej nie mniej niż 800,0 m2 , dla zabudowy bliźniaczej nie mniej niż 400,0 m2na terenie wydzieleń wewnętrznych: B.23/1, B.27/1, B.27/2 oraz B.28/1 dla zabudowy szeregowej nie mniej niż 200,0 m2 - dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych, istniejących w momencie wejścia w życie planu, w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi na podstawie ustaleń planu, n) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki: - wyklucza się lokalizację nowych budynków w zabudowie wolnostojącej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, - dopuszcza się lokalizację budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, z zachowaniem zasad ustalonych w 13 ust. 2 pkt 6 i 7; - dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych i wiat o powierzchni do 25 m2 bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki, 3) Zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów: a) obsługa komunikacyjna terenów: z istniejących i projektowanych dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, b) wyklucza się lokalizację nowych zjazdów na drogę oznaczoną jako 001-KDZ, c) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach określonych w 17 ust. 6 uchwały; Polecam !!!

  • szczegóły oferty ZA015623

  • Typ nieruchomości: Działka Typ transakcji: Sprzedaż
  • Miejscowość / dzielnica: Banino
  • Ulica: Makowa Powierzchnia: 1410.00 m2
  • Cena za metr: 291 PLN Cena: 410 000 PLN
  • Woda: Na granicy działki Kanalizacja: Brak
  • Gaz: Na granicy działki Prąd: Na granicy działki
CHCESZ OBEJRZEĆ TĄ NIERUCHOMOŚĆ?
Wypełnij formularz lub zadzwoń pod numer +48 58 344 07 07, żeby umówić się na spotkanie. 
Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych które wykorzystamy wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego. Informacje o tym jak dbamy o Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.